آرشیو روزانه: خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

مکان های شایع ایجاد زخم بستر

مکان های شایع ایجاد زخم بستر زخم بستر جز زخم های مزمن دسته بندی می شود. به زخم هایی که در یک مرحله درمان آنها متوقف شده و به تاخیر افتاده است، مزمن می گویند. جهت درمان زخم بستر باید توجه شود که لبه های زخم تازه باشند تا بتوانند در مراحل پایانی درمان به […]

read more »