روش اندازه گیری جریان خون شریانی

PVR چیست؟

PVR (Personal Video Recorder) یک روش اندازه گیری غیر تهاجمی است که جریان خون را در اندام های تحتانی ارزیابی می کند . در واقع  PVRیک تست عملکری می باشد که هر یک عروق را به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار نمی دهد، بلکه مجموع جریان خون را مورد بررسی قرار می دهد .

این اندازه گیری می توان به عنوان یک تکمیل کننده در کنار اندکس پای بازویی مورد استفاده قرار گیرد. به همین علت می توان برای کشف بیماری شریان های اندام از آن استفاده شود. برخی از دستگاه هایی که اندکس پایی بازویی را اندازه گیری می کنند، امواج  PVRرا نیز می توانند برای اندام ها رسم نمایند.

اندیکاسیون های اندازه گیری PVR چیست؟

اندازه گیری  PVRرا به دلایل ذیل می توان انجام داد :

مرحله اول انجام یک تست اولیه برای ارزیابی علائم یک بیمار می باشد تا مشخص شود که ارتباطی با جریان خون ضعیف اندام های تحتانی دارد و یا خیر.

اگر یک بیمار علائم غیراختصاصی و مبهمی در اندام های تحتانی دارد (مانند درد پا) آشکار نیست که آیا علائم به دلیل جریان ضعیف خون شریانی می باشد و یا خیر، می توان از اندازه گیری PVR استفاده نمود.

یک ارزیابی کمکی در کنار اندکس پایی بازویی و یک جایگزین احتمالی برای ارزیابی امواج داپلر است. اگر چه ارزیابی PVR جایگزین امواج داپلر نمی باشد، ولی نشان داده شده است که نتایج این دو تست بسیار به یکدیگر نزدیک است. ارزیابی امواج PVR در بیماران دیابتی که اندکس پایی بازویی آن ها به دلیل کلسیفیکاسیون در عروق خونی به محدوده نرمال به صورت کاذب رسیده است، باعث نتایجی می شود که ممکن است به دلیل ABA گمراه کننده باشد .

انجام یک تست به عنوان چکاپ برای پیگیری بیماران با یک روش غیر تهاجمی بعد از انجام پروسه های عروقی و یا برای پیگیری پروسه بیماری در یک بیمار خاص، هنگامی که تداخل خاصی مورد نیاز نیست.

اندازه گیری PVR چگونه انجام می شود ؟

اندازه گیری PVRاز اصول پلتیسموگرافی استفاده می کند. یک کاو به صورت کیپ به دور مچ قرار داده می شود و تا فشار بالای ۴۵ میلی متر جیوه باد می شود. در هنگام عبور از جریان خون شریانی در زیر کاو و عبور آن به سمت شاخه های انتهایی و عروق ریز تر تغییرات لحظه ای حجم آن قسمت از اندام تبدیل به تغییرات پالسی فشار در کیسه کاو پر شده با هوا در قسمت دور مچ می شود .

یک مبدل فشار در داخل دستگاه ارزیابی کننده این تغییرات کوچک فشار را به امواج الکتریکی تبدیل می کند که سپس ساده شده و به صورت امواجی در امتداد محور زمان نشان داده می شود .

PVR

یک PVR نرمال که در قله های سیتولی نیز در قعر های دو قسمتی است.

تفسیر امواج PVR

به طور معمول با مقایسه دستی آن ها با سیستم درجه بندیRumwel و McPharlin انجام می شود. وجود شرایط غیرطبیعی که از متوسط تا شدید در امواج PVR قرار دارد، نشان دهنده بیماری عمده در ناحیه زیر کاو می باشد. اگر شدت امواج ثبت شده کمی کاهش داشته باشد ولی در شکل آن ها تغییری ایجاد نشده باشد (به عنوان مثال قعر دو قسمتی وجود داشته باشد) به طور احتمالی یافته ها نشان دهنده مشکل عمده نمی باشد.

امواج PVR نرمال

این امواج دارای مشخصه های خاص زیر می باشند:

  1. شیب بالا رونده systolic سریع
  2. قله systolic تیز
  3. شیب پایین رونده تدریجی
  4. قعر دو قسمتی در زمان systolic

امواج PVR غیر طبیعی

شکل امواج PVR با توجه به شدت بیماری شریانی اندام های تحتانی در بالاتر از ناحیه مچ متغییر است . که شامل موارد زیر است :

  • کاهش شیب صعودی در ابتدای systolic
  • گرد شدن قله systolic و تاخیر در محل این قله
  • کاهش میزان شیب پایین روند انتهای systolic
  • عدم وجود قعر دو قسمتی در زمان diastolic
  • برای دریافت مشاوره از پزشکان کلینیک درمان زخم مانیکان با شماره ۰۲۱۸۸۵۴۹۱۵۴ تماس حاصل نمایید . پیج اینستاگرام کلینیک مانیکان

امواج diastolic دوقسمتی اهمیت عمده ای برای تشخیص دارد. زیرا در زمان وجود بیماری شریانی اندام های تحتانی از بین می رود.

امواج PVR را می توان به چهار درجه طبقه بندی کرد :

گرید A : نرمال

امواج systolic تیز با قعر دو قسمتی واضع

گرید B : غیر نرمال خفیف

قله تیز و عدم وجود قعر دو قسمتی، شیب نزولی از خط پایه با یک حالت قوسی فاصله گرفته است.

گرید C : غیر نرمال متوسط

قله systolic صاف شده است، شیب صعودی و نزولی کاهش پیدا کرده است و قعر دو قسمتی از بین رفته است.

گرید D : غیر نرمال شدید

شدت امواج پایین است و یا اصلا وجود ندارد و زمان شیب صعودی یا نزولی تقریبا مساوی هستند.

ارتباط امواج PVR با امواج داپلر

امواج PVR شبیه یک موج PPG شریانی هستند و خط پایه در آن ها وجود ندارد. در حالی که امواج داپلر این شرایط را دارند، بنابراین مهم ترین جنبه این امواج شکل و ارتفاع آن ها است .

Lewis و همکاران نشان داده اند که در بررسی ۲۰۵ بیمار،  PVR همخوانی بالایی با امواج رنگی طیب داپلر داشته اند.

امواج زیر نشان دهنده ارتباط بین امواج داپلر و امواج PVR می باشد.

PVR

PVR

تصاویر زیر نشان دهنده انواج امواج PVR هستند که در ناحیه مچ برای مقایسه با امواج داپلر شریان Posterior Tibial گرفته شده اند و در بیماران مختلف با شدت های مختلف تنگی شریان اندازه گیری شده اند .

اندکس پایی بازویی و فشار خون و امواج سه فازی نرمال داپلر در هر دو پای بیمار به همراه امواج  PVR نرمان  است.

اندام تحتانی راست، اندکس پای بازویی و فشار خون و جریان نرمال به همراه PVR نرمال (گرید A) دارد.

اندام تحتانی چپ بیماری شریانی بیماری تحتانی متوسط به همراه امواج داپلر تک فازی، فشار خون پایین و اندکس پای بازویی پایین دارد و در کنارآن  امواج PVR  با شدت کم ( گرید D) دیده می شود .

هر دو اندام تحتانی بیماری شریان های اندام تحتانی متوسط به همراه امواج داپلر تک فازی فشار خون پایین و اندکس پایی بازویی پایین و امواج PVR غیر طبیعی (گرید B یا C) دارند.

https://www.uslmedical.co.nz/file/open/91/

سایر مقالات

کلینیک درمان دیابت

بهبود زخم جراحی

درمان زخم باز

کلینیک درمان دیابت

پاسخ

20 + سیزده =